Сделки с недвижими имоти

Сделки с недвижими имоти

Какво Ви предлага адвокатско дружество "Николова, Димитров и партньори"?

Една от основните сфери на дейност и специализация на екипа на адвокатско дружество "Николова, Димитров и партньори" са сделките с недвижими имоти.
Дружеството ни работи в партньорство с многобройни нотариални кантори на територията на Република България, и в тясно сътрудничество с нотариална кантора "Албена Шербанова" гр.София и нотариална кантора "Александър Цветанов" гр.Брезник, като ежеседмично нотариус посещава на място кантората на нашето дружество. По този начин ние осигуряваме професионално консултиране и юридическо сътрудничество на нашите клиенти от най-високо ниво.

Част от дейностите, които нашето дружество предоставя на клиентите си във връзка с реализирането и упражняването на правото им на собственост върху недвижими имоти, са следните:

 • Снабдяване с необходимите документи за установяване правото на собственост върху недвижими имоти и извършване на нотариалното му прехвърляне;
 • Изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти.
 • Сделки с недвижими имоти – продажба, дарение, замяна, продажба срещу задължение за издръжка и гледане
 • Проучване на правния статут на имота в имотния регистър, обстоен анализ и изготвяне на документите по сделката
 • Осъществяване на сделки за недвижими имоти пред нотариуса учредяване право на ползване, право на строеж, надстрояване, пристрояване, сервитути;
 • Обстоятелствени проверки за придобиване на недвижим имот по давност;
 • Анализ и консултиране при съсобственост върху недвижими имоти – ползване, доброволна делба и делба по съдебен ред, прехвърляне на съсобствен имот;
 • Съдебна защита на правото на собственост и на другите вещни права и защита на владението;
 • Правна помощ при купуване или продаване на недвижими имоти, чрез агенция;
 • Представителство пред банки, при изготвяне и подписване на ипотечни договори, във връзка с закупуване на недвижими имоти;
 • Вписвания в имотния регистър.

Защо да ползвате специализирана правна помощ при извършването на сделка с недвижим имот от адвокат?

В случай, че имате намерение да сключите сделка с недвижими имоти, независимо дали сте от страната на Прехвърлителя или на Приемателя, има няколко задължителни неща, които следва да извършите преди сключването на сделката.

На първо място, ако сте Купувач /Приемател/, то следва да се уверите, че Продавачът е собственик на имота. За целта следва да се прегледат обстойно документите за собственост и да се направят необходимите справки за имота, включително да се снабдите с удостоверение за тежести за имота и то за период от поне десет години назад. Последното изискване е необходимо не само с цел да се проследи законното прехвърляне на правото на собственост на предходните собственици, но също така и с цел да се установи дали предходен собственик не е обременил имота с тежести /ипотеки например, тъй като ако това е така, то тази ипотека е противопоставима на новия Купувач и той ще придобие имота с тежест, а десетгодишният период е необходим с оглед това, че с изтичането на 10 години от вписването на ипотеката, тя губи своя ред.т.е. дори и да има ипотеки по-назад във времето, то те не тежат върху имота/.

Следва също да се консултирате под каква нотариална форма да извършите сделката, дали би било удачно това да е покупко-продажба, замяна, дарение, прехвърляне срещу задължение за издръжка и гледане. Хипотезите тук са различни, зависят от страните по сделката, намират ли се те в някакви отношения, какво целят , кой би бил най-евтиният вариант.

Така например при прехвърлянето на недвижим имот чрез дарение между роднини по права линия, местните данъци и такси са значително по-ниски, от тези при прехвърлянето на същия имот между същите лица, но въз основа на покупко-продажба. Друг е въпросът обаче, че дарението би могло впоследствие, след смъртта на дарителя, да бъде оспорено от роднините на дарителя, на които законът гарантира запазена част от наследството на наследодателя /на дарителя/.

Друг пример – в случай на съсобственост върху недвижим имот съсобственикът, за да продаде на трето лице своята част, първо трябва да предложи същата част при същата продажна цена на другия съсобственик. Това законово условие обаче може да се избегне, в случай че се извърши дарение на третото лице на така притежаваната част от съсобствения имот или замяна. Въпросите, които биха могли да възникват при сключването на всяка една сделка са изключително разнообразни и тук не могат да бъдат засегнати всички хипотези, нито пък да се посочи кое е най-правилното решение, поради което преди всяка сделка е необходима консултация на страните с адвокат, който да им разясни кой е най-удачният вариант в техния случай, какви са плюсовете и минусите на предпочитаната форма, при която сделката да се извърши.