Регистрация на търговски марки

Регистрация на търговски марки

Дружеството ни предлага комплексно правно обслужване при регистрация на търговски марки, включващо следните основни стъпки:

1. Регистрация на търговска марка в Патентното ведомство на Република България.

  • заявка на търговската марка, чрез подаване на необходимите документи в Патентно ведомство на Република България;
  • експертиза на абсолютни основания – тя обхваща материалноправните изисквания, на които трябва да отговаря заявката за търговска марка;
  • опозиция – периодът за нейното подаване започва да тече след публикуване на заявката в Официалния бюлетин на Патентно ведомство. Опозиционният период е с продължителност три месеца от публикацията на заявката.
  • Регистрация на марката – извършва се след изтичането на този срок марката се регистрира. Придобитото право върху търговска марка трае 10 години;

2. Консултации във връзка с регистрация на марки.

3. Консултации и прехвърляне на права върху търговски марки или марки за услуги;

4. Подновяване на регистрацията – извършва се чрез заявяване на подновяването за нов период със същата продължителност като първоначалната регистрация (10 г.);

5. Процесуална защита в съд при колизия на интереси във връзка с марки.