Разрешение за пътуване на дете в чужбина

Разрешение за пътуване на дете в чужбина

Кога се предприема съдебна процедура за получаване на съгласие за пътуване в чужбина на непълнолетно дете?

Напускането на непълнолетните деца на територията на Република България изисква даването на писмено съгласие в нотариална форма на неговите родители. Обикновено това е нотариално заверена декларация. Така декларация следва да завери единият от родителите, когато детето ще пътува с другия родител, или двамата родители, когато детето ще пътува само или с трето лице.

Описаната по-горе нотариално заверена декларация за съгласие се представя на българските гранични власти при преминаване на ГКПП на детето, заедно с акта за раждане на детето. При непредставяне на такава декларация граничните служители отказват да пуснат детето да напусне страната.

Често срещано явление в практиката е поради влошени отношения между родителите или пък поради трайната липса или неизвестността на единия родител другият родител да е поставен в невъзможност да изведе детето в чужбина.

В новия Семеен кодекс от 2009 г. се предвиди изрична възможност за единия от родителите да поиска от районния съд по настоящия адрес на детето да предостави заместващо съгласие на другия родител, за да може детето да напуска стараната, придружено само от единия родител.

Такова заместващо съгласие може да бъде поискано от съда в следните случаи:

  • Когато родителите се намират в граждански брак и единият родител отказва да даде съгласие за напускане на общо непълнолетно дете в чужбина;
  • Когато родителите са разведени и единият родител отказва да даде съгласие за напускане на общо непълнолетно дете в чужбина;
  • Когато родителите не са встъпвали в граждански брак и единият родител отказва да даде съгласие за напускане на общо непълнолетно дете в чужбина;
  • Когато единият от родителите е в неизвестност и е фактически невъзможно да бъде получено неговото съгласие за напускане на общо непълнолетно дете в чужбина.

Какво Ви предлага нашата кантора?

  • Изготвяне на всички документи, необходими за депозиране на искането за получаване на заместващо съгласие от съда; окомплектоване и обвързване на изложените в молбата до съда обстоятелства относно необходимостта да бъде разрешено детето да пътува в чужбина с писмени доказателства, които удостоверяват тази необходимост;
  • Пълно правно съдействие пред съда след депозиране на искането с цел получаване на разрешение от районния съд;
  • Снабдяване със заверен препис от разрешението на съда след неговото постановяване;
  • Срок за получаване на разрешението – около 2 месеца.

Как протича процедурата?

Молбата за даване на заместващо съгласие от съда се депозира пред районния съд по настоящия адрес на детето;
Депозиране в съда на изготвената молба с мотивирано изложение на необходимостта от напускане на страната от детето, както и на комплекта с писмени доказателства;
Връчване на другия родител на копие от депозираната молба и предоставянето му на 1-месечен срок за отговор на молбата;
Разглеждане на молбата от съда; делото се насрочва в открито съдебно заседание с призоваване и на двамата родители;
Постановяване на съдебен акт, с който се дава заместващо съгласие или се прави отказ за даването му.