Промени в съществуващи Еднолични търговци и Търговски дружества и вписването им в търговския регистър

Едноличен търговец:

Необходими документи и информация:

  • Копие от личната карта на едноличния търговец;
  • Копие от последно съдебно решение, а ако е пререгистриран едноличния търговец номер по ЕИК/Булстат/;
  • Личното присъствие на заявителя;

/Еднолично/ дружество с ограничена отговорност /ЕООД, ООД/

Необходими документи и информация:

  • Копие от личната карта на управителя;
  • Копие от последно съдебно решение, а ако е пререгистрирано юридическото лице – номер по ЕИК;
  • Личното присъствие на управителя;
  • Копие от учредителния акт /при ЕООД/ или от дружествения договор /при ООД/;
  • Ако промяната е свързана с влизане на нов съдружник в юридическото лице е необходимо копие и от неговата лична карта

Акционерно дружество /АД/

Сдружение с нестопанска цел