Продажба на имоти на деца

Продажба на имоти на деца

Какво Ви предлага нашата кантора?
Изготвяне на всички необходими документи, необходими за депозиране на искането за даване на разрешение от районния съдия; окомплектоване и обвързване на изложените в молбата до районния съдия обстоятелства относно необходимостта от продажба на имуществото или теглене на паричната сума от влога с писмени доказателства, които удостоверяват тази необходимост;
Пълно правно съдействие пред съда след депозиране на искането с цел получаване на резрешението от районния съдия;
Снабдяване със заверен препис от разрешението на районния съдия след неговото постановяване.
Разрешението се получава до 1 седмица от депозиране на молбата в съда.

Кога е необходимо разрешение от районния съдия?
При продажба на недвижим имот, собственост на дете или запретено лице;
При продажба на МПС, собственост на дете или запретено лице;
При извършване на делба на недвижим имот, притежаван в съсобственост с дете или запретено лице;
При теглене от влог на дете или запретено лице;
При сключване на брак от непълнолетно лице.

Как протича процедурата?
Молбата за даване на разрешение от районния съдия се депозира пред районния съд по настоящия адрес на детето или на запретеното лице;
Изготвяне и депозиране в съда на молба с мотивирано изложение на необходимостта от продажба на имуществото или теглене на паричната сума от влога, както и на комплекта с писмени доказателства;
Разглеждане на молбата от дежурен районен съдия; съдията се произнася в закрито съдебно заседание (т.е. в кабинета си, без явяването на молителя), като постановява решението си само въз основа на изложените в молбата обстоятелства и приложените към нея писмени доказателства;
Постановяване на съдебен акт, с който се дава разрешение или се прави отказ за даване на разрешение.