Правна помощ в чужбина

Правна помощ в чужбина

След присъединяването на Република България към Европейския съюз през 2007 г., значително се увеличи броят на българските граждани, които пътуват и пребивават в чужбина поради цели, свързани с образование, работа, туризъм и др. Това в не малка степен се отнася и до чужди граждани, които все повече посещават нашата страна със сходни цели. По този начин се засилват връзките и движението на хора, стоки и капитали между отделните държави. Това от своя страна обаче води и до предпоставки за все по-голям брой и по-разнообразни по своята природа правни въпроси, проблеми и дела с международен елемент.
Наличието на българи, пребиваващи в чужбина, както и на чужди граждани, пребиваващи в Република България, ни провокира и поставя към нас изискване да предоставим на нашите настоящи и бъдещи клиенти все повече възможности за правна помощ и защита по казуси, съдържащи в себе си разнообразни по своя характер международни елементи.
Адвокатското ни дружество оказва правна помощ и съдействие по казуси в областта на договорите, собствеността, търговските взаимоотношения, трудовото, административното, данъчното и наказателното право. Ние работим в екип от адвокати и консултанти, които осъществяват консултиране, запознаване и становище по казуси и документи, представителство и защита пред съд, както и други специални местни органи и организации, физически или юридически лица. Чрез партньорската ни мрежа от кантори имаме възможност да се заемем с Вашата защита на територията на редица държави в ЕС и други трети държави.
Сътрудничеството ни с адвокатски кантори в посочените държави дава възможност за цялостно и задълбочено проучване на казуси с международен елемент, обсъждането им от гледна точка на законодателството на съответната държава и според правото на Европейския съюз. С наличието на партньорски кантори в посочените държави се преодоляват също и неудобствата в комуникацията и придвижването от и до България на документи и книжа по дела и други производства, както и евентуалната езикова бариера.

 

Някои от основните и най-често използвани услуги, предлагани от дружеството ни на територията на Република България, по отношение на български граждани, пребиваващи в чужбина, и на чужденци, пребиваващи в Република България са:

 • Консултации и правно съдействие по наследствено правни въпроси, касаещи приемане, отказ, управление и разпореждане с наследствено имущество;
 • Консултации и правно съдействие във връзка с придобиване, разпореждане и управление на недвижими имоти;
 • Консултации и правно съдействие относно поемането, изпълнението и прекратяването на договорни правоотношения, свързани с прилагането на българското законодателство;
 • Консултации и правно съдействие във връзка с данъчното третиране на сделки, подлежащи на облагане на територията на Република България, включително прилагането на международни данъчни спогодби за избягване на двойното данъчно облагане и други;
 • ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ в областта на недвижимите имоти, изкупуването и продажбата на стопански субекти и други.

Някои от основните и най-често използвани услуги, предлагани от дружеството ни на територията на посочените чужди държави с партньорски адвокатски кантори, по отношение на български граждани, пребиваващи в чужбина са:

 • Регистрация на фирми и откриване на банкова сметка;
 • Писмени и устни консултации, представителство пред трети лица, провеждане на преговори, преддоговорни отношения, подготовка на документи, изготвяне на споразумения, декларации, покани, писма и други;
 • Подготовка и изготвяне на договори;
 • Подготовка, представителство и защита по съдебни дела;
 • Представителство пред надлежни организации, администрации и институции;

Адвокатско дружество „Николова, Димитров и партньори” има сключен договор за посредничество с най-голямата чешка банка – CSOB

Предлагаме съдействие за:

 •         Откриване на банкови сметки;
 •         Фирмени кредити;
 •         Инвестиционни кредити;
 •         Банкови гаранции;
 •         Субсидии и финансиране за европроекти;
 •         Търговия, информация, хеджиране на пазарни рискове;
 •         Отпускане на ипотечни кредити за закупуване на имоти в Чешка Република при годишна лихва 1.59 %;
 •         Потребителски кредити;
 •         Кредити за придобиване на автомобили в Чешка Република;
 •        Кредити за обзавеждане на жилище на територията на Чешка Република;
 •        Спестовни влогове;
 •        Сключване на застраховки;
 •        Взаимни фондове.

Дружеството ни предлага консултиране за предлаганите от банката продукти и оказва пълно съдействие за изготвяне на необходимата документация. Повече информация за тях намерете тук https://www.csob.cz/portal/en

Оказваме пълно съдействие за откриване на търговско дружество в Чешка република.

Кантората предлага правна помощ на територията на следните страни:

el Гърция
tr Турция
mk Македония
es Испания
it Италия
de Германия
ch Швейцария
at Австрия
da Дания
nl Холандия
no Норвегия
ae Обединени арабски емирства
us САЩ
ca Канада