Общи условия към договорите за правна помощ и съдействие на адвокатско дружество „Николова, Димитров и партньори”

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ЛИЧНИ ДАННИ

Чл.1    Адвокатското дружество се задължава да пази тайната на КЛИЕНТА без ограничение във времето и да не разкрива факти и обстоятелства от конфиденциално естество, които са станали известни на служителите и пълномощниците му във връзка с изпълнението на договора.
Чл.2    Адвокатското дружество е регистрирано като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни.  Дружеството се задължава да не предоставя на трети лица предоставените му от клиентите техни лични данни освен дотолкова, доколкото това е необходимо във връзка с възложената от клиента работа, както и при необходимост от отнасяне на спор между клиента и дружеството за разрешаване от компетентните държавни органи.

ПРАВООТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТИТЕ

Чл.3    АДВОКАТСКОТО ДРУЖЕСТВО действа само въз основа на сключен писмен договор със своя клиент и по пълномощние. В договора се определя предметът на правната помощ (консултация, защита по съдебно дело, друг вид правна помощ и т.н.) и нейния обхват.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл.4    Срещу договорената правна помощ клиентът дължи на адвокатското дружество възнаграждение (хонорар). Размерът на дължимото възнаграждение се уговаря предварително и се вписва в договора за правна защита и съдействие.
Чл.5    (1) Уговореното в договора адвокатско възнаграждение се дължи авансово и е платимо към датата на сключване на същия, освен ако в договора не е уговорено изрично друго.
(2) Възнагражденията на АДВОКАТСКОТО ДРУЖЕСТВО могат да бъдат заплащани в брой в офис на дружеството, по банкова сметка, посочена на сайта на дружеството, с банкова карта или по друг начин изрично уговорен в договора за правна помощ и съдействие.
Чл.6    (1) За всички начислени и дължими плащания АДВОКАТСКОТО ДРУЖЕСТВО издава на КЛИЕНТА проформа фактура.
(2) Срокът за плащане на начислените и дължими възнаграждения е три работни дни, считано от изпращане на клиента за издадената проформа фактура по електронна поща.
(3) След всяко заплащане на суми от клиента АДВОКАТСКОТО ДРУЖЕСТВО издава платежен документ и/или оригинал на данъчна фактура.

Чл.7    (1) В случай че КЛИЕНТЪТ без основание оттегли пълномощията си към АДВОКАТСКОТО ДРУЖЕСТВО и прекрати договора, платеното възнаграждение не се връща, а невнесеното (разсроченото) остава дължимо и следва да бъде заплатено, като сумите, за които не е настъпил падеж за плащането им стават изискуеми предсрочно.
(2)    При основателно оттегляне се дължи възнаграждение само за положения труд до момента на оттеглянето на пълномощията.
Основателно оттегляне ще бъде налице, в следните случаи:
–    когато извършените действия по изпълнение на настоящия договор съществено се отклоняват от уговорения предмет;
–    когато е налице забавено изпълнение или неизпълнение;
–    когато АДВОКАТСКОТО ДРУЖЕСТВО проявява груба небрежност при изпълнение на уговорения предмет на договора;
–    при нарушение на чл.3 и чл.4 от настоящите общи условия;
–    когато АДВОКАТСКОТО ДРУЖЕСТВО не разполага с необходимото време за изпълнение на уговореното в договора, знаело е или е било длъжно да знае, че не притежава необходимите знания и компетентност за изпълнението на уговореното, но въпреки това е поело възложената работа.
Чл.8    В случай на възникване на събитие по алинея 2 от предходната разпоредба АДВОКАТСКОТО ДРУЖЕСТВО дължи връщане на надплатеното възнаграждение в срок до 5 работни дни от дата на уведомяването му за оттегляне на пълномощията и изявление за прекратяване на договора от клиента.