Обжалване на обществени поръчки

Обжалване на обществени поръчки

Предлагаме Ви цялостно професионално правно обслужване в областта на обществените поръчки, включващо следните основни услуги:

  • Консултиране и представителство относно участие по конкретна процедура за възлагане на обществена поръчка;
  • Консултиране и представителство относно обжалването на условията и изискванията от обявлението и документацията по конкретна процедура за възлагане на обществена поръчка;
  • Обжалване на решението на възложителите по конкретна процедура за възлагане на обществена поръчка;
  • Обжалване на действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в конкретна процедура по възлагане на обществена поръчка.

Кантората ни разполага с високо квалифицирани специалисти ЮРИСТИ в областта на нормативната уредба, касаеща обществените поръчки.