Обжалване на наказателни постановления от Инспекция по труда

Обжалване на наказателни постановления от Инспекция по труда

Предлагаме Ви цялостно професионално правно обслужване в областта на обжалването на ГЛОБИ, наложени ОТ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА, включващо следните основни услуги:

  • Изготвяне и депозиране на възражения срещу Актове за установяване на административни нарушения (АУАН);
  • Изготвяне и депозиране на жалби срещу Наказателни постановления (НП);
  • Процесуално представителство и явяване в съд по жалби срещу Наказателни постановления;
  • Изготвяне, депозиране и процесуално представителство по жалби срещу Постановления по чл.405а от Кодекс на труда за обявяване съществуването на трудово правоотношение между работодател и работник.

Кантората ни разполага с високо квалифицирани специалисти АДВОКАТИ в областта на трудовото законодателство, в частност обжалването на глоби, наложени от инспекция по труда.