Корпоративно обслужване

Корпоративно обслужване

1. Учредяване и регистрация на търговски дружества

 • Съдействие при избора на най-подходяща правна форма за учредяване на търговско дружество;
 • Пълно правно съдействие за регистрацията на търговски дружества – изготвяне на документи, снабдяване с документи, депозиране в Търговския регистър, финализиране на регистрацията и снабдяване с удостоверение от Търговския регистър за регистрацията/актуалното състояние на дружеството;
 • Промяна на вписаните обстоятелства във вече регистрирани търговски дружества;
 • Преобразуване на търговски дружества;
 • Съдействие и представителство в производства по несъстоятелност и ликвидация.

2. Текущо правно обслужване на търговски дружества:

 • Правно съдействие и консултиране при провеждане на дружествени събрания, изготвяне на всякакъв вид търговски и дружествени документи и договори;
 • Правно съдействие и консултиране при разрешаване на спорове със съдружници и дружествени органи – извънсъдебно и съдебно;
 • Правно съдействие и представителство пред административни органи на държавна и местна власт при извършване дейността на дружеството;
 • Консултации и представителство при водене на преговори с контрагенти;
 • Изготвяне на договори и правно обслужване;
 • Консултации и предоставяне на устни и писмени правни становища по възложени конкретни казуси;
 • Консултиране в областта на трудовоправните отношения на търговеца с неговите работници и служители, изготвяне на всякакви документи, свързани с трудовите правоотношения;
 • Правно съдействие, защита и представителство по съдебни и арбитражни производства;
 • Абонаментно правно обслужване

3. Данъчно консултиране и счетоводно обслужване:

 • Публикуване на годишни финансови отчети в Търговския регистър;
 • Предоставяне на правни услуги във връзка с данъчното облагане;
 • Регистрация по ЗДДС (доброволна или задължителна);
 • Правно съдействие и защита в производства по издаване на данъчно-облагателни актове.