Какво представлява заповедното производство?

Какво представлява заповедното производство?

Бърз и евтин начин за събиране на дългове.

Производството е бързо и лесно, с двойно по-ниски такси и разноски в сравнение с другите видове дела в съд.

Процедурата започва с изготвянето и депозирането пред съда на специално заявление (молба) с искане за издаване на заповед за изпълнение.

Делото се разглежда от съда без явяване в съдебно заседание. Цялата процедура протича само на база писмени документи.

Съдът разглежда заявлението (съдържа ли цялата необходима информация, изложена ли е тя ясно и правилно), след което директно издава заповед за изпълнение.

С издадената заповед за изпълнение се отива при съдия-изпълнител, който започва принудително събиране на дължимата сума от длъжника.

Цялата процедура по издаване на заповед за изпълнение отнема между няколко дни до 2-3 седмици.

 

Какво Ви предлага адвокатско дружество „Николова, Димитров и партньори“?

Една от основните сфери на дейност и специализация на екипа на адвокатско дружество „Николова, Димитров и партньори“ са заповедните производства по чл.410 и чл.417 от ГПК (производствата по издаване на заповеди за изпълнение на парични задължения).

Ние Ви предлагаме професионално консултиране относно най-практичния способ и процедура за събиране на Вашето вземане.

Квалифицираните ни юристи изготвят всички необходими книжа за започване и завършване на съответната процедура.

Ние следим за развитието на процедурата, за което Ви уведомяваме своевременно.

След завършване на процедурата се снабдяваме вместо Вас с издадената заповед за изпълнение и изпълнителния лист, които Ви предоставяме.

При желание от Ваша страна сътрудничеството ни продължава и в следващата фаза – принудителното изпълнение при съдия-изпълнител.

 

Заповед за изпълнение по чл.410 ГПК:

При тази процедура заповедта за изпълнение се издава от съда само и единствено въз основа на изложените в заявлението твърдения, касаещи паричното задължение. Така например, ако сте дали на някого паричен заем, който той не Ви връща (независимо дали разполагате с писмен договор за заем или не) твърденията Ви относно дадената сума (размер на сумата, кога е предоставена, къде е предоставена, за какъв срок е предоставена) се излагат в заявлението до съда. Съдията го разглежда само формално, след което издава заповед за изпълнение.

Следващата стъпка е издадената заповед за изпълнение да се връчи на длъжника (този, на когото сте предоставили паричния заем). В производството по чл.410 ГПК връчването на заповедта се извършва от съда (призовкарите към съда). Т.е. едва след издаването на заповедта за изпълнение длъжникът бива информиран за нея.

От момента на връчване на заповедта за изпълнение на длъжника за него започва да тече 14-дневен срок за възражение срещу нея.

Ако длъжникът не възрази заповедта влиза в сила и съдът издава изпълнителен лист. С изпълнителния лист се отива при съдия изпълнителя, за да образува изпълнително дело и започне принудителното изпълнение срещу длъжника.

Ако длъжникът възрази срещу заповедта, то тогава тя не влиза в сила, а на кредитора се дава възможност да продължи процедурата, като представи доказателства за своето вземане (в конкретния пример да докаже, че е предоставил паричен заем на длъжника), след което заповедта влиза в сила. Отново след доказването на дълга и след влизане в сила на заповедта за изпълнение съдът издава изпълнителен лист. С изпълнителния лист се отива при съдия изпълнителя, за да образува изпълнително дело и започне принудителното изпълнение срещу длъжника.

 

Заповед за незабавно изпълнение по чл.417 ГПК:

При тази процедура заповедта за изпълнение се издава от съда само и единствено въз основа на изложените в заявлението твърдения, касаещи паричното задължение, както и въз основа на приложените към него документи. Видовете документи, въз основа на които се издава този вид заповед за незабавно изпълнение са изрично и изчерпателно изброени в закона. Най-голямо приложение в практиката намират нотариално заверени документи, установяващи парично вземане, както и записът на заповед.

Така например, ако сте дали на някого паричен заем, за което разполагате с нотариално заверен договор за заем или пък със запис на заповед (който не е необходимо да бъде нотариално заверен) Вие имате възможност да поискате от съда да Ви бъде издадена заповед за незабавно изпълнение.

Отново, както и при предходния вид заповед за изпълнение съдът разглежда заявлението, проверява неговата пълнота и акуратност, както и приложения към него документ, след което директно издава заповед за незабавно изпълнение. Заедно със заповедта за незабавно изпълнение съдът издава и изпълнителен лист.

За разлика от заповедта за изпълнение по чл.410 ГПК, заповедта за незабавно изпълнение по чл.417 ГПК не се връчва на длъжника от съда, а направо се предоставя на кредитора (заявителя) заедно с изпълнителния лист. С тези два документа кредиторът отива при съдия-изпълнител директно започва принудително изпълнение срещу длъжника. Длъжникът разбира за заповедта за незабавно изпълнение едва след започването на принудителното изпълнение от съдия-изпълнителя.

 

Защо е необходимо да ползвате специализирана правна помощ от адвокат при издаването на заповед за изпълнение от съда?

Заповедното производство е едностранно производство, при което крайният съдебен акт (в случая заповед за изпълнение) се издава само въз основа подаденото до съда заявление. Ето защо контролното начало на съда е силно застъпено при този вид производства. Това означава, че съдът стриктно проверява в най-големи детайли направеното изложение в заявлението за издаване на заповед за изпълнение, както и останалата заявена информация. Дори при минимално несъответствие или непълнота на заявлението съдът може да откаже издаването на заповед за изпълнение, тъй като не е длъжен да дава указания на заявителя да поправи грешките в заявлението. Отказът на съда за издаване на заповед за изпълнение съответно води и до загуба от Ваша страна на държавната такса, която не Ви се възстановява.

Справките и проверките в съда за развитието на заповедното производство отнема мначително време, с което Вие може да не разполагате. Кантората ни разполага с множество сътрудници, които няколко дни в седмицата проверяват вместо Вас за хода на производството и ако е необходимо предприемат съответни действия с цел постигане на крайния целен резултат – издаването на заповед за изпълнение.