Изпълнителни дела при съдия изпълнител

Изпълнителни дела при съдия изпълнител

Какво Ви предлага адвокатско дружество „Николова, Димитров и партньори“?

Дружеството ни работи в тясно сътрудничество с канторите на някои от най-големите съдебни изпълнители на територията на гр.София и други градове в България, сред които: ЧСИ Милен Бъзински; ЧСИ Мариян Петков; ЧСИ Мирослав Колев и др.

Ние Ви предлагаме професионално консултиране относно най-практичния способ и процедура за събиране на Вашето вземане.

Квалифицираните ни юристи изготвят всички необходими книжа за образуване на изпълнителното дело.

Ние следим развитието на изпълнителното дело, за което Ви уведомяваме своевременно.

Ние изискваме вместо Вас извършването на подходящи действия по изпълнението с оглед максимално ефективното и бързо събиране на Вашия дълг.

Уведомяваме Ви, когато дългът е събран от съдия-изпълнителя и е преведен по банковата Ви сметка.

 

Какво представлява изпълнителното дело?

Изпълнителното дело се провежда от частен съдебен изпълнител (съдия-изпълнител) и обхваща практическото изпълнение на съдебното решение.

До образуване на изпълнително дело пред съдия-изпълнител се стига едва когато спорът вече е бил решен от съд и има постановено влязло в законна сила съдебно решение и издаден от съда изпълнителен лист.

Изпълнителното дело се образува и започва по писмена молба на кредитора (взискателя). В молбата се посочва какво е присъдил съдът (парична сума, извършване/неизвършване на определено действие), какъв способ за изпълнение на присъденото иска кредиторът, срещу какво имущество на длъжника да се насочи изпълнението и др.

След образуване на делото съдия-изпълнителят прави пълно имуществено проучване на длъжника, като проверява какво движимо и недвижимо имущество притежава, има ли банкови сметки, получава ли трудово възнаграждение (заплата), получава ли някакви други суми освен заплата и т.н.

 

След като установи имущественото състояние на длъжника съдия-изпълнителят предприема съответни действия по принудително изпълнение върху откритото имущество:

  • Налага възбрана върху недвижимите имоти на длъжника;
  • Налага запор върху притежавани от длъжника МПС (автомобили);
  • Налага запор върху банковите сметки на длъжника;
  • Налага запор върху получаваното от длъжника трудово възнаграждение;
  • Налага запор върху други вземания на длъжника;
  • Налага запор върху дружествени дялове на длъжника в търговски дружества;
  • Прави опис на установеното на длъжника движимо и недвижимо имущество;
  • Прави оценка на установеното на длъжника движимо и недвижимо имущество;
  • Извършва продан на установеното на длъжника движимо и недвижимо имущество.

След осребряването на имуществото на длъжника съдия-изпълнителят превежда на кредитора събраните суми до погасяване на присъдената от съда сума и направените по изпълнението разноски.