Бърз развод по взаимно съгласие

Бърз развод по взаимно съгласие

Какво Ви предлага кантората?

– Адвокатската ни кантора предлага на Вашето внимание специална услуга за развод по взаимно съгласие, която отнема сумарно само няколко дни. Необходимо е единствено предварително да ни предоставите необходимата ни информация и документи, за да бъдат подготвени от наша страна нужните съдебни книжа.

– Адвокатската ни кантора изготвя за Вас всички необходими съдебни книжа за делото за развод, извършва депозирането им в съда, както и изпълнението на допълнителни указания (изисквания) на съда след това.

– При насрочването на делото в съдебно заседание Ви уведомяваме и квалифициран колега от кантората Ви придружава в съдебното заседание и Ви съдейства за неговото успешно приключване.

– Ние следим за постановяването на съдебното решение, плащаме необходимите такси вместо Вас и Ви предоставяме оригинален екземпляр от решението на съда. С това процедурата по развод е приключена.

Какво представлява процедурата?

– Разводът по взаимно съгласие е най-лесния и бърз начин за прекратяване на брака.

– Този вид развод се характеризира с това, че между съпрузите липсва спор за причините, довели до необходимостта от развод, както и относно вината за това.

За да се пристъпи към развод по взаимно съгласие е необходимо съпрузите предварително да са постигнали съгласие помежду си за следните въпроси:

  • Не търсят вина, у който и да е от тях относно причините за развод;
  • Местоживеенето на малолетните или непълнолетните деца след развода (при кой от двамата съпрузи ще живеят децата);
  • Упражняването на родителските права по отношение на децата (кой от двамата съпрузи ще полага грижи за децата за тяхното отглеждане, въспитание, издръжка и пр.);
  • Личните отношения между децата и съпруга, който няма да упражнява родителските права (кога и по колко време другият родител ще има право да вижда децата и да ги взима при себе си, включително през училищните ваканции, официалните празници и личните празници на детето, както и по друго време);
  • Издръжката на децата, която родителят, който няма да упражнява родителските права, ще бъде длъжен да плаща ежемесечно на другия родител (по закон минималният размер е 1/4 от минималната работна заплата за страната за съответната година);
  • Издръжка между съпрузите – ще си дължат ли съпрузите издръжка един на друг след развода, за какъв период и в какъв размер;
  • Ползването на семейното жилище – семейно е жилището, което двамата съпрузи последно са обитавали съвместно като семейство; не е необходимо то да е собственост на един от тях, нито да е придобито по време на брака, а може да е собственост на друго лице или да е под наем; прекратяването на брака с развод предполага, че съпрузите няма да живеят вече заедно, поради което единият от съпрузите следва да го напусне, а другият да остане да живее в него;
  • Фамилното име на съпругата – след развода съпругът/гата предбрачното си име ли ще си възстанови или ще продължи да носи името на съпругът/гата?
– Постигнатото съгласие по горните въпроси се оформя в писмено споразумение, което се подписва от двамата съпрузи.

– Писменото споразумение, заедно със специално заявление до съда и други приложения се внасят в съда, след което се чака делото да бъде насрочено за явяване в съдебно заседание.

– Необходимо е личното явяване на двамата съпрузи в съда, за да заявят лично и непосредствено пред съдията, че желаят бракът им да бъде прекратен.

– Ако съдът одобри внесеното в съда споразумение делото приключва и се чака решение на съда, с което бракът се прекратява и се вписват обстоятелствата, по които съпрузите са се спогодили (въпросите от т.1 до т.8).